Громадська рада

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Державній екологічній інспекції 

 1. Громадська рада при Державній екологічній інспекції України та зокрема при її територіальному органі: Державній екологічній інспекції (далі – Громадська рада при Держекоінспекції) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів (далі — Держекоінспекція), налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної екологічної політики:

1) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

2) при здійсненні державного нагляду (контролю) за  додержанням  вимог  законодавства  у  сфері охорони   навколишнього   природного   середовища,   раціонального використання,   відтворення   та   охорони   природних   ресурсів; додержанням  режиму  територій  та  об’єктів  природно-заповідного фонду;  за екологічною та радіаційною безпекою  (у  тому  числі  у пунктах  пропуску  через  державний  кордон  і  в  зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту,  експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою  щодо  біологічних  об’єктів  природного  середовища  при створенні,   дослідженні  та  практичному  використанні  генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі;  поводженням з відходами   і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.

 

 1. У своїй діяльності Громадська рада при Держекоінспекції керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням про ГР. Положення про Громадську раду при Держекоінспекції погоджується Начальником Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, та схвалюється на засіданні Громадської ради при Держекоінспекції.

 

 1. Основними завданнями Громадської ради при Держекоінспекції є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Держекоінспекції України та її територіальних органів;

сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики в сферах діяльності Держекоінспекції України та її територіальних органів.

 

 1. Громадська рада при Держекоінспекції відповідно до покладених на неї завдань:

 

 • розробляє та подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

 

 • розробляє та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

 

 • подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи Держекоінспекції України та її територіальних органів;

 

 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно – правових актів;

 

 • здійснює громадський контроль за діяльністю Держекоінспекції України та її територіальних органів, за врахуванням нею пропозицій, зауважень громадськості, а також дотриманням Держекоінспекцією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 

 • інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держекоінспекції та в інший прийнятний спосіб;

 

 • збирає, узагальнює та подає Держекоінспекції інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення в сферах діяльності Держекоінспекції;

 

 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно – територіальної одиниці в сфері охорони навколишнього природного середовища;

 

 • співпрацює з Громадською радою Держекоінспекції України, співпрацює з іншими Громадськими радами   екологічного спрямування, органами виконавчої влади, екологічними громадськими організаціями та об’єднаннями в Україні;

 

 • сприяє проведенню всеукраїнських природоохоронних кампаній, акцій та спільних дій громадських природоохоронних організацій, залученню грантів у сферу охорони навколишнього природного середовища;

 

 • проводить роботу з підготовки та оприлюднення щорічного звіту про свою діяльність.

 

 1. Громадська рада при Держекоінспекції має право:
 • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, штаби громадських екологічних інспекторів, експертні групи, тощо);
 • залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців та громадян;
 • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
 • отримувати в установленому порядку від Держекоінспекції України та її територіальних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
 • отримувати від Держекоінспекції України та її територіальних органів проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;
 • у встановленому порядку подавати запити на фінансування з Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища пріоритетних з точки зору Громадської ради при Держекоінспекції природоохоронних заходів;
 • подавати пропозиції до розгляду на Науково-технічній раді та Колегії Держекоінспекції;
 • делегувати представників Громадської ради при Держекоінспекції и в колегіальні органи територіальних, національного та міжнародного рівнів, відповідно до покладених на неї завдань.
 1. Члени Громадської ради при Держекоінспекції України мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Держекоінспекція України та її територіальні органи. Членам Громадської ради при Держекоінспекції видаются відповідні посвідчення членів Громадської ради при Держекоінспекції, які підписуються головою Громадської ради при Держекоінспекції, та скріплюються печаткою ГР при Держекоінспекції. Посвідчення Голови ГР при Держекоінспекції  підписуються Начальником Держекоінспекції та скріплюються печаткою Держекоінспекції.
 2. До складу Громадської ради при Держекоінспекції включаються представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об¢єднань, творчих спілок, асоціацій, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
 3. Склад Громадської ради при Держекоінспекції формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради при Держекоінспекції  — два роки.

До складу Громадської ради при Держекоінспекції  може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді при Держекоінспекції  є індивідуальним.

 

 1. Формування нового складу Громадської ради при Держекоінспекції відбувається з урахуванням нормативно – правових документів Кабінету Міністрів України та цього Положення.

 

10. Начальник Держекоінспекції затверджує склад Громадської ради при Держекоінспекції  на підставі протоколу установчих зборів.

 

 1. Членство в Громадській раді при Держекоінспекції припиняється на підставі рішення Громадської ради при Держекоінспекції у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради при Держекоінспекції  на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді при Держекоінспекції;

порушення членом Громадської ради при Держекоінспекції  норм Положення  про Громадську раду при Держекоінспекції  та встановленого регламенту, та порушення етичних норм поведінки що приводять до дескрідітації ГР;

неможливості члена Громадської ради при Держекоінспекції брати участь у роботі Громадської ради при Держекоінспекції  за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради при Держекоінспекції  недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради при Держекоінспекції  відповідної заяви.

11.1. Скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради при Держекоінспекції не є підставою щодо припинення його членства у Громадській раді при Держекоінспекції, оскільки  «Членство в Громадській раді при Держекоінспекції  є індивідуальним»;

 

 1. Громадську раду при Держекоінспекції очолює Голова, який обирається членами Громадської ради при Держекоінспекції на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради при Держекоінспекції  має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради при Держекоінспекції  не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Голова Громадської ради при Держекоінспекції обирається на строк повноважень діючого складу ГР при Держекоінспекції.

Повноваження Голови громадської ради при Держекоінспекції  можуть бути припинені за рішенням громадської ради при Держекоінспекції у разі припинення його членства у Громадській раді при Держекоінспекції, а також виникнення підстав, які передбачені Положенням про Громадську раду  при Держекоінспекції.

 1. Голова Громадської ради при Держекоінспекції:

— організовує діяльність Громадської ради при Держекоінспекції;

— скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

— особисто веде засідання, або у разі потреби, за своїм дорученням визначає особу головуючого на засіданні;

— підписує протоколи засідань та документи від імені Громадської ради при Держекоінспекції;

— представляє Громадську раду при Держекоінспекції  у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об‘єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, іншими іноземними та українськими юридичними та фізичними особами;

— може брати участь у засіданнях колегії Держекоінспекції.

 

 1. Секретар Громадської ради при Держекоінспекції обирається членами громадської ради при Держекоінспекції на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Секретар Громадської ради при Держекоінспекції:

— приймає, узагальнює та надає на розгляд Голові Громадської ради при Держекоінспекції  пропозиції від членів громадської ради та Держекоінспекції;

— веде та оформлює належним чином порядок денний, протокол засідання та матеріали до нього;

— поширює інформаційні матеріали та документи серед членів Громадської ради при Держекоінспекції;

— здійснює взаємодію з структурними підрозділами Держекоінспекції  в частині, що стосується збору, узагальнення та поширення інформаційних матеріалів.

Функції Секретаря, або технічного секретаря  Громадської ради при Держекоінспекції, с дорадчим голосом,   може виконувати працівник структурного підрозділу, що відповідає за зв’язки з громадськістю, Держекоінспекції, який не є членом Громадської ради при Держекоінспекції.

 

 1. Основною формою роботи Громадської ради при Держекоінспекції є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради при Держекоінспекції можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради при Держекоінспекції  чи  двома третинами загального складу її членів.

У разі наявності поважної причини, яка унеможливлює участь в засіданні члена Громадської ради при Держекоінспекції, така особа має право передати право голосу одному із членів інституту громадянського суспільства, інтереси якого представляються у ГР, за наявності довіреності засвідченої інститутом громадянського суспільства, інтереси якого представляються, в установленому законодавством порядку, чи за своєчасним усним попередження Голови Громадської Ради.

Засідання Громадської ради при Держекоінспекції  є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Громадської ради при Держекоінспекції  проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради при Держекоінспекції  може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Держекоінспекції.

За запрошенням Голови Громадської ради при Держекоінспекції  у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

 1. Члени Громадської ради при Держекоінспекції, крім Голови ГР при Держекоінспекції, зобов’язані:

—  узгоджувати на засіданні громадської ради при Держекоінспекції будь-які заяви або дії, які ними будуть виконуватися від імені Громадської ради при Держекоінспекції;

— дотримуватись норм Положення про Громадську раду при Держекоінспекції, встановленого регламенту, своєчасно виконувати рішення Громадської ради при Держекоінспекції, в яких вони є виконавцями.

— у своїй діяльності керуватися чинним законодавством України та нормами цього Положення.

 

 1. Рішення Громадської ради при Держекоінспекції приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради при Держекоінспекції мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держекоінспекцією, та інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, згідно з діючим законодавством України.

Рішення Держекоінспекції, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради при Держекоінспекції, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради при Держекоінспекції та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держекоінспекції та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради при Держекоінспекції або причини їх відхилення.

 1. Громадська рада при Держекоінспекції інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Держекоінспекції та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

 1. Забезпечення секретаріату Громадської ради при Держекоінспекції приміщенням, засобами зв‘язку, створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань, та інше здійснює Держекоінспекція.

 

 1. Громадська рада при Держекоінспекції має бланк із своїм найменуванням та печатку.

 

 1. Рішення, протоколи та листи оформлюються на бланку Громадської ради при Держекоінспекції за підписом діючого Голови ГР при Держекоінспекції.

 

 1. Це Положення може бути доповнено чи змінено за рішенням Громадської ради, більшістю голосів членів Громадської ради, про що повинно бути зазначено у протоколі засідання.