Порядок складання та надання запитів

ПОРЯДОК 

складання та подання запитів на публічну інформацію розпорядником якої є Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря

 

  1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.  

1.2. Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря (далі — Держекоінспекція) є розпорядником публічної інформації, яка отримана та яка перебуває у її володінні.

1.3. Діловодство щодо роботи із запитами на публічну інформацію в Держекоінспекції ведеться окремо  від загального діловодства та покладається на відповідальну особу по роботі із запитами на інформацію, а саме на провідного  спеціаліста відділу організаційно-аналітичного, документального, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення, взаємодії з громадськість та ЗМІ (далі-Відділ).

 

  1. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1 Запит на публічної інформації (далі — Запит) подається до Держекоінспекції фізичною або юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2.2 Запити може бути поданий: 

— на поштову адресу: 12-а лінія 6-ї ст. Люстдорфської дороги, 22, м. Одеса, 65114;

— на електронну адресу: bs@dei.gov.ua;

— телефаксом: (048) 716-98-24;

— телефоном: (0482) 49-42-18.

2.3 Запити подаються  в довільній формі.

2.4 Запит повинен містити:

— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер контактного телефону;

— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

— підпис і дату (за умови подання письмового запиту)

— спосіб отримання інформації.

2.5  Для подання письмового запиту запитувач може використати форму (додаток №1), яку надає Держекоінспекція.

2.6 Письмовий запит на інформацію може бути подано особисто до Відділу Держекоінспекції в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Усний запит телефоном або телефаксом може бути подано згідно з п.2.2 даного Порядку.

2.7  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює провідний спеціаліст Відділу, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

  1. Реєстрація запитів на інформацію

3.1 Всі запити на публічну інформацію, що надходять до Держекоіспекції, незалежно від форм та способу надходження (поштою, в усній формі, телефоном, факсом, електронною поштою) приймаються та реєструються у спеціальному журналі обліку інформаційних запитів.

3.2 На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

3.3 Запити та документи щодо їх розгляду формуються у справи окремо від загального листування та централізовано зберігаються у Відділі.

3.4 Провідний спеціаліст Відділу який веде діловодство узагальнює їх.              

 

  1. Плата за надання інформації

4.1 Інформація на запит надається безоплатно.

4.2 У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється відповідальним структурним підрозділом запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.3 Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначаються відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.12.2011 № 504 «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію».

 

  1. Відмова в задоволенні запиту на інформацію

 У задоволенні запиту може бути відмовлено  у таких випадках:

— Держекоінспекція не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

— інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

— запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 4.2  цього Порядку;  

— не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону України  “Про доступ до публічної інформації”.

 

  1. Терміни розгляду інформаційного запиту

6.1 Відповідь на Запит надаються у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6.2 У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6.3 Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.